आदित्याष्टकम

॥ आदित्याष्टकम् ॥ उदयाद्रिमस्तकमहामणिं लसत् – कमलाकरैकसुहृदं महौजसम् । गदपङ्कशोषणमघौघनाशनंशरणं गतोऽस्मि रविमंशुमालिनम् ॥ १॥ तिमिरापहारनिरतं निरामयं निजरागरञ्जितजगत्त्रयं विभुम् । गदपङ्कशोषणमघौघनाशनंशरणं

Read more

आदित्य कवच

ॐ अस्य श्रीमदादित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः । अनुष्टुप् -जगतीच्छन्दसी । घृणिरिति बीजम् । सूर्य इति शक्तिः । आदित्य इति कीलकम् ।

Read more