चन्द्र अष्टोत्तर शतनाम

 चन्द्र बीज मन्त्र – ॐ श्राँ श्रीं श्रौं सः चन्द्राय नमः

ॐ श्रीमते नमः ।

ॐ शशधराय नमः ।

ॐ चन्द्राय नमः ।

ॐ ताराधीशाय नमः ।

ॐ निशाकराय नमः ।

ॐ सुखनिधये नमः ।

ॐ सदाराध्याय नमः ।

ॐ सत्पतये नमः ।

ॐ साधुपूजिताय नमः ।

ॐ जितेन्द्रियाय नमः । १०

ॐ जयोद्योगाय नमः ।

ॐ ज्योतिश्चक्रप्रवर्तकाय नमः ।

ॐ विकर्तनानुजाय नमः ।

ॐ वीराय नमः ।

ॐ विश्वेशाय नमः ।

ॐ विदुषां पतये नमः ।

ॐ दोषाकराय नमः ।

ॐ दुष्टदूराय नमः ।

ॐ पुष्टिमते नमः ।

ॐ शिष्टपालकाय नमः । २०

ॐ अष्टमूर्तिप्रियाय नमः ।

ॐ अनन्ताय नमः ।

ॐ कष्टदारुकुठारकाय नमः ।

ॐ स्वप्रकाशाय नमः ।

ॐ प्रकाशात्मने नमः ।

ॐ द्युचराय नमः ।

ॐ देवभोजनाय नमः ।

ॐ कलाधराय नमः ।

ॐ कालहेतवे नमः ।

ॐ कामकृते नमः । ३०

ॐ कामदायकाय नमः ।

ॐ मृत्युसंहारकाय नमः ।

ॐ अमर्त्याय नमः ।

ॐ नित्यानुष्ठानदायकाय नमः ।

ॐ क्षपाकराय नमः ।

ॐ क्षीणपापाय नमः ।

ॐ क्षयवृद्धिसमन्विताय नमः ।

ॐ जैवातृकाय नमः ।

ॐ शुचये नमः ।

ॐ शुभ्राय नमः । ४०

ॐ जयिने नमः ।

ॐ जयफलप्रदाय नमः ।

ॐ सुधामयाय नमः ।

ॐ सुरस्वामिने नमः ।

ॐ भक्तानामिष्टदायकाय नमः ।

ॐ भुक्तिदाय नमः ।

ॐ मुक्तिदाय नमः ।

ॐ भद्राय नमः ।

ॐ भक्तदारिद्र्यभञ्जनाय नमः ।

ॐ सामगानप्रियाय नमः । ५०

ॐ सर्वरक्षकाय नमः ।

ॐ सागरोद्भवाय नमः ।

ॐ भयान्तकृते नमः ।

ॐ भक्तिगम्याय नमः ।

ॐ भवबन्धविमोचकाय नमः ।

ॐ जगत्प्रकाशकिरणाय नमः ।

ॐ जगदानन्दकारणाय नमः ।

ॐ निस्सपत्नाय नमः ।

ॐ निराहाराय नमः ।

ॐ निर्विकाराय नमः । ६०

ॐ निरामयाय नमः ।

ॐ भूच्छयाऽऽच्छादिताय नमः ।

ॐ भव्याय नमः ।

ॐ भुवनप्रतिपालकाय नमः ।

ॐ सकलार्तिहराय नमः ।

ॐ सौम्यजनकाय नमः ।

ॐ साधुवन्दिताय नमः ।

ॐ सर्वागमज्ञाय नमः ।

ॐ सर्वज्ञाय नमः ।

ॐ सनकादिमुनिस्तुताय नमः । ७०

ॐ सितच्छत्रध्वजोपेताय नमः ।

ॐ सिताङ्गाय नमः ।

ॐ सितभूषणाय नमः ।

ॐ श्वेतमाल्याम्बरधराय नमः ।

ॐ श्वेतगन्धानुलेपनाय नमः ।

ॐ दशाश्वरथसंरूढाय नमः ।

ॐ दण्डपाणये नमः ।

ॐ धनुर्धराय नमः ।

ॐ कुन्दपुष्पोज्ज्वलाकाराय नमः ।

ॐ नयनाब्जसमुद्भवाय नमः । ८०

ॐ आत्रेयगोत्रजाय नमः ।

ॐ अत्यन्तविनयाय नमः ।

ॐ प्रियदायकाय नमः ।

ॐ करुणारससम्पूर्णाय नमः ।

ॐ कर्कटप्रभवे नमः ।

ॐ अव्ययाय नमः ।

ॐ चतुरश्रासनारूढाय नमः ।

ॐ चतुराय नमः ।

ॐ दिव्यवाहनाय नमः ।

ॐ विवस्वन्मण्डलाग्नेयवाससे नमः । ९०

ॐ वसुसमृद्धिदाय नमः ।

ॐ महेश्वरप्रियाय नमः ।

ॐ दान्ताय नमः ।

ॐ मेरुगोत्रप्रदक्षिणाय नमः ।

ॐ ग्रहमण्डलमध्यस्थाय नमः ।

ॐ ग्रसितार्काय नमः ।

ॐ ग्रहाधिपाय नमः ।

ॐ द्विजराजाय नमः ।

ॐ द्युतिलकाय नमः ।

ॐ द्विभुजाय नमः । १००

ॐ द्विजपूजिताय नमः ।

ॐ औदुम्बरनगावासाय नमः ।

ॐ उदाराय नमः ।

ॐ रोहिणीपतये नमः ।

ॐ नित्योदयाय नमः ।

ॐ मुनिस्तुत्याय नमः ।

ॐ नित्यानन्दफलप्रदाय नमः ।

ॐ सकलाह्लादनकराय नमः । १०८

। इति चन्द्राष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णम् ।